میکرو لایب

توابع ریاضی در BASCOM-AVR

* توابع ریاضی و منطقی 

نرمافزار Bascom avr بسیاری از توابع و عملگرهای ریاضی را از جمله انواع توابع مثلثاتی و از انواع عملیات بر روی اعداد اعشاری و صحیح، که باعث شده است تا کاربر بتواند به تمامی نیازهای خود دسترسی پیدا کند.

  • عملگرهای ریاضی

  • عملگرهای منطقی

AND – OR – NOT – XOR

مثال:

  • توابع ریاضی

تابع کسینوس:

کسینوس متغیر x گرفته شده و در متغیر var ریخته می شود

نکته: var باید از نوع SINGLE باشد.

نکته: تمامی توابع مثلثاتی بر حسب رادیان هستند.

 

تابع سینوس:

سینوس متغیر x گرفته شده و در متغیر var ذخیره می شود. 

نکته: var باید از نوع SINGLE باشد.

 

تابع تانژانت:

تانژانت متغیر x گرفته شده و در متغیر var ریخته می شود.

نکته: var باید از نوع SINGLE باشد.

 

تابع SIN -1:

SIN -1 متغیر x گرفته شده و در متغیر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع SINGLE باشد.

 

تابع COS -1:

COS -1 متغیر x گرفته شده و در متغیر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع SINGLE باشد.

 

تابع TAN -1:

TAN -1 متغیر x گرفته شده و در متغیر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع SINGLE باشد.

 

تابع سینوس هایپربولیک:

سینوس هایپربولیک متغیر x گرفته شده و در متغیر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع SINGLE باشد.

 

تابع تانژانت هایپربولیک:

تانژانت هایپربولیک متغیر x گرفته شده و در متغیر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع SINGLE باشد.

 

تابع TAN برای ۴ قسمت داریره مثلثات:

در هر ۴ ناحیه صفحه مثلثات، با داشتن X , Y یک خط می توان زاویه را نسبت به محور Xها بدست آورد.

نکته: var و x و y باید از نوع SINGLE باشد.

 

قدرمطلق:

قدرمطلق متغیر x گرفته شده و در متغیر var ریخته می شود.

مثال:

e^x:

عدد نپرین به توان x رسیده و در متغیر var قرار می گیرد.

نکته: ممکن است x عددی منفی باشد، پس باید متغیر var از نوع single باشد.

مثال:

 

لگاریتم طیبعی:

لگاریتم طبیعی متغیر x گرفته شده و در متغیر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع SINGLE باشد.

مثال:

 

لگاریتم بر مبنای ۱۰:

لگاریتم بر مبنای ۱۰ متغیر x گرفته شده و در متغیر var ریخته می شود.

نکته: var و x باید از نوع SINGLE باشد.

مثال:

 

عدد تصادفی:

یک عدد تصادفی از ۰ تا مقدار مثبت x برنامه تولید کرده و در متغیر var قرار می گیرد.

مثال:

 

حذف قسمت اعشار:

مقدار صحیح متغیر x گرفته شده و در متغیر var قرار می گیرد.

مثال:

 

حذف قسمت صحیح:

قسمت اعشار متغیر x گرفته شده و در متغیر var قرار می گیرد.

مثال:

 

روند کردن:

متغیر x روند کرده و در متغیر var قرار می گیرد.

نکته: var و x باید از نوع SINGLE باشد.

مثال:

 

جذر:

جذر متغیر x گرفته شده و در متغیر var قرار می گیرد.

مثال:

 

مقایسه بیتی:

در صورتی که متغیر ۰<X عدد ۱ را در متغیر VAR قرار می دهد.

در صورتی که متغیر ۰>X عدد ۱- را در متغیر VAR قرار می دهد.

در صورتی که متغیر ۰=X عدد ۰ را در متغیر VAR قرار می دهد.

مثال:

 

توان:

متغیر x1 به توان متغیر x2 رسیده و حاصل در متغیر var قرار می گیرد.

مثال:

 

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*

question