میکرو لایب

دستورات ال سی دی گرافیکی در کامپایلر کدویژن بخش ۲

برای دیدن بخش قبلی آموزش اینجا  کلیک کنید
تابع ۱۷:
void glcd_line(GLCDX_t x0, GLCDY_t y0, GLCDX_t x1, GLCDY_t y1)
این تابع برای رسم خط به کار می رود
پارامتر اول و دوم مختصات شروع و پارامتر سوم چهارم هم مختصات پایان خط می باشد.
مثال:

 

تابع ۱۸:
void glcd_setlinestyle(unsigned char thickness, unsigned char bit_pattern)
این تابع قبل از تابع line (تابع ۱۷) به کار برده می شود با استفاده از این تابع می توانید استایل خط را قبل از رسم شدن تنظیم کنید.
پارامتر اول برای تعیین ضخامت خط به کار می رود و مقداری بین ۱ به بالا به واحد پیکسل می توانید برای این پارامتر به کار ببرید
پارامتر دوم شامل سه حالت برای رسم خط می باشد:
GLCD_LINE_SOLID 
GLCD_LINE_DOT_SMAL 
GLCD_LINE_DOT_LARGE
اگر از GLCD_LINE_SOLID  استفاده کنید خروجی به شکل زیر میباشد و خط ساده رسم می شود:

 

 

اگر از GLCD_LINE_DOT_SMAL استفاده کنید خروجی به شکل زیر خواهد بود:

 

 

و اگر از GLCD_LINE_DOT_LARGE استفاده کنید خروجی به شکل زیر خواهد بود:

 

 

اما همه این مثال ها و عکس هایی که تا اینجا برای رسم خط دید برای ضخامت ۱ پیکسل بود اگر من ضخامت را بر روی ۲ پیکسل قرار دهم خروجی به صورت زیر خواهد بود:

 

 

و بدین صورت می توانید ضخامت و استایل خط را قبل از رسم تعیین کنید.
مثال:

خروجی مثال به صورت زیر می باشد:

تابع ۱۹:

void glcd_lineto(GLCDX_t x, GLCDY_t y)
این تابع خط جدید را از اخرین مختصات که مکان نما در آن قرار دارد شروع به رسم می کند در این تابع شما تنها می توانید مختصات پایان  خط را تعیین کنید.
تابع ۲۰:
void glcd_rectangle(GLCDX_t left, GLCDY_t top, GLCDX_t right, GLCDY_t bottom)
این تابع یک چهار ضلع رسم می کند
پارامتر اول و دوم مختصات شروع و پارامتر سوم و چهارم مختصات پایان می باشد
مثال:

خروجی مثال به صورت زیر می باشد:

تابع ۲۱:

void glcd_rectrel(GLCDX_t left, GLCDY_t top, GLCDDX_t width, GLCDDY_t height)
این تابع همانند تابع قبلی برای رسم چهار ضلعی می باشد با این تفاوت که به جای مختصات پایان ، طول و ارتفاع وارد می کنید.
تابع ۲۲:
void glcd_rectround(GLCDX_t left, GLCDY_t top, GLCDDX_t width, GLCDDY_t height, GLCDRAD_t radius)
این تابع هم برای رسم چهار ضلعی به کار می رود تفاوتی که با تابع ۲۰ و ۲۱ دارد این است که یک پارامتر برای گرد کردن گوشه ها اضافه شده است
پارامتر اول و دوم مختصات شروع و پارامتر سوم و چهارم طول و ارتفاع و پارامتر پنجم هم میزان گردی گوشه ها را تعیین می کند
مثال:

خروجی مثال به صورت زیر می باشد:

تابع ۲۳:

void glcd_drawpoly(unsigned char npoints, flash GLCDPOINT_t *polypoints)
با استفاده از این تابع می توانید مختصات یک شکل بسته را در یک آرایه از نوع فلش ذخیره کرده و آن را نمایش دهید
پارامتر اول تعداد عضو آرایه و پارامتر دوم هم نام آرایه می باشد.
مثال:

خروجی مثال به صورت زیر می باشد:

تابع ۲۴:

void glcd_circle(GLCDX_t x, GLCDY_t y, GLCDRAD_t radius)
تابع فوق یک دایره در مختصات GLCDX_t x و GLCDY_t y با شعاع GLCDRAD_t radius رسم می کند 
مثال:

خروجی مثال به صورت زیر می باشد:

تابع ۲۵:
void glcd_fillcircle(GLCDX_t x, GLCDY_t y, GLCDX_t radius)
این تابه همانند تابع یک داریره رسم می کند تنها تفاوت آن با تابع قبلی این است که دایره توپر خواهد بود.
تابع ۲۶:
void glcd_arc(GLCDX_t x, GLCDY_t y, unsigned short start_angle, unsigned short end_angle, GLCDRAD_t radius)
با استفاده از این تابع می توانید با وارد کردن زاویه شروع و پایان کسری از دایره ( کمان) را رسم کنید
پارامتر اول و دوم مختصات شروع ، پارامتر سوم زاویه شروع ، پارامتر چهارم زاویه پایان و پارامتر پنجم شعاع کمان می باشد.
مثال:

کد بالا یک کمان از زاویه صفر تا ۱۳۰ درجه با شعاع ۲۰ پیکسل در مختصات ۶۳ و ۳۲ و در جهت خلاف عقربه های ساعت رسم می کند.

خروجی مثال به صورت زیر می باشد:

تابع ۲۷:

void glcd_setfill(unsigned char *pattern, GLCDCOL_t color)
تابع فوق یک مربع ۸ در ۸  با استفاده از اطلاعاتی که در یک آرایه از نوع RAM ذخیره شده را رسم می کند
 پارامتر اول نام آرایه ی که در حافظه RAM ذخیره شده است
اگر مقدار پارامتر دوم را برابر با یک قرار دهید پترن با روشن شدن پیکسل رسم خواهد شد و اگر مقدار صفر قرار دهید اطلاعات پترن با خاموش کردن پیکسل ها رسم خواهد شد.
مثال:

خروجی مثال به صورت زیر می باشد:

تابع ۲۸:

void glcd_setfillf(flash unsigned char *pattern, GLCDCOL_t color)
تابع فوق همانند تابع بالا بوده با این تفاوت که این بار آرایه ذخیره شده در حافظه flash را می پذیرد.
تابع ۲۹:
void glcd_setfille(eeprom unsigned char *pattern, GLCDCOL_t color)
تابع فوق همانند تابع بالا بوده با این تفاوت که این بار آرایه ذخیره شده در حافظه EEPROM را می پذیرد.
تابع ۳۰:
void glcd_bar(GLCDX_t left, GLCDY_t top, GLCDX_t right, GLCDY_t bottom)
با استفاده از این تابع می توانید یک شکل مستطیل شکل توپر رسم کنید
پارامتر اول و دوم مختصات شروع و پارامتر سوم و چهارم مختصات پایان می باشد.
مثال:

خروجی مثال به صورت زیر می باشد:

تابع ۳۱:

void glcd_barrel(GLCDX_t left, GLCDY_t top, GLCDDX_t width, GLCDDY_t height)
این تابع همانند تابع قبلی می باشد با این تفاوت که به جای مختصات پایان طول و ارتفاع را وارد می کنید.
مثال:

خروجی مثال به صورت زیر می باشد:

تابع ۳۲:

void glcd_pieslice(GLCDX_t x, GLCDY_t y, unsigned short start_angle, unsigned short end_angle, GLCDRAD_t radius)
با استفاده از این تابع می توانید با وارد کردن زاویه شروع و پایان کسری از دایره ( کمان) را به صورت توپر رسم کنید
پارامتر اول و دوم مختصات شروع ، پارامتر سوم زاویه شروع ، پارامتر چهارم زاویه پایان و پارامتر پنجم شعاع کمان می باشد
مثال:

خروجی مثال به صورت زیر می باشد:

 

تهیه و تنظیم :mculibrary.ir

دیدگاه‌ها (0)

*
*

question