میکرو لایب

دستورات تبدیل در کامپایلر Bascom AVR

⇐ تبدیل درجه به رادیان

VAR1 = DEG2RAD (VAR2)

مقدار عددی متغیر VAR2 را به رادیان تبدیل و در متغیر VAR1 قرار می دهد.

نکته: متغیر ها از نوع SINGLE هستند.

 

مثال:

 

 

 

⇐ تبدیل رادیان به درجه

VAR1 = RAD2DEG (VAR2)

مقدار عددی VAR2 متغیر را به درجه تبدیل و در متغیر VAR1 قرار می دهد.

نکته: متغیر ها از نوع SINGLE هستند.

 

مثال:

 

 

 

⇐ تبدیل به کد اسکی

VAR1 = ASC (VAR2)

کد اسکی اولین کارکتر موجود در رشته VAR2 را در متغیر VAR1 قرار می دهد.

نکته: متغیر VAR2 از نوع STRING است.

 

مثال:

 

 

 

⇐ تبدیل به کد هگزادسیمال

VAR1 = HEX (VAR2)

نکته: متغیر ها از نوع بی علامت هستند.

مثال:

 

 

 

تبدیل عدد به رشته

VAR1 = STR (VAR2)

مقدار عددی متغیر VAR2 را به رشته تبدیل و در متغیر VAR1 قرار می دهد.

 

نکته: متغیر VAR2 از نوع بی علامت هستند.

مثال:

 

 

 

⇐ تبدیل رشته به عدد

VAR1 = VAL (VAR2)

مقدار رشته متغیر VAR2 را به عدد تبدیل و در متغیر VAR1 قرار می دهد.

 

نکته: متغیر VAR1 از نوع بی علامت هستند.

مثال:

 

 

 

⇐ تبدیل هگزادسیمال به دسیمال

VAR1 = HEXVAL (VAR2)

مقدار هگزادسیمال متغیر VAR2 را به دسیمال تبدیل و در متغیر VAR1 قرار می دهد.

 

نکته: متغیر VAR1 از نوع بی علامت هستند.

مثال:

 

 

 

 

⇐ تبدیل به BCD

VAR1 = MAKEDCD (VAR2)

مقدار عددی متغیر VAR2 را به BCD تبدیل و در متغیر VAR1 قرار می دهد. 

 

نکته: متغیر ها از نوع بی علامت هستند.

مثال:

 

 

 

⇐ تبدیل به دسیمال

VAR1 = MAKEDEC (VAR2)

مقدار BCD متغیر VAR2 را به دسیمال تبدیل و در متغیر VAR1 قرار می دهد.

 

نکته: متغیر ها از نوع بی علامت هستند.

مثال:

 

 

 

 

تبدیل دو بایت

VAR1 = MAKEINT (VAR2)

دو متغیر VARA و VARB را به هم متصل و یک متغیر دو بایتی ساخته و در VAR1 قرار می دهد.

 

نکته: از رابطه VAR1 = (VARB * 256) + VARA استفاده شده است. VARA بیت کم ارزش تر است.

نکته: متغیر ها از نوع بی علامت هستند.

مثال:

 

 

 

 

⇐ تبدیل به کد گری

VAR1 = BIN2GREY (VAR2)

مقدار عددی متغیر VAR2 را به کد گری تبدیل و در متغیر VAR1 قرار می دهد.

 

نکته: متغیر ها از نوع بی علامت هستند.

مثال:

 

 

 

 

⇐ تبدیل به باینری 

VAR1 = GRAY2BIN (VAR2)

مقدار عددی متغیر VAR2 را به باینری تبدیل و در متغیر VAR1 قرار می دهد.

 

نکته: متغیر ها از نوع بی علامت هستند.

مثال:

 

 

 

⇐ تبدیل کد اسکی به رشته

VAR1 = STRING (N , X)

فرض کنید X یک کد اسکی است این دستور این کد را با تعدا تکرار N مرتبه به رشته تبدیل و در متغیر VAR1 قرار می دهد. 

 

مثال:

منبع: میکروکنترلر های کاربردی AVR مهندس عبدالرحمن حیدری

دیدگاه‌ها (0)

*
*

question