میکرو لایب

دستورات کار روی متغیر های رشته ای در کامپایلر Bascom Avr

⇐ موقعیت یابی یک کارکتر در یک رشته (متن)

 var = INSTR( start , string , substr )

start: عدد مشخص کننده شروع جستجو یعنی کارکتر های قبل از  آن جستجو نمی شود.

string: نام رشته ای که می خواهیم در آن جستجو کنیم.

substr: متغیری که مقدار رشته یا کارکتری که در آن است را می خواهیم جستجو کنیم.

 

مثال: 

 

نکته: تنها عدد اولین رشته پیدا شده در B قرار می گیرد.

 

 

 

جمع کد اسکی کارکتر ها 

B = Checksum (var)

کد اسکی کارکترهای موجود در var با هم جمع شده و در متغیر B  قرار می گیرد.

نکته: جمع این کدها تنها می تواند تا مقدار ۲۵۵ افزایش یابد.  

 

مثال: 

 

 

 

 حروف کوچک

VAR1 = LCASE (VAR2)

حروف موجود در VAR2 را به حروف کوچک تبدیل کرده و در متغیر VAR1 قرار می دهد.

 

مثال:

 

 

 

⇐ حروف بزرگ

VAR1 = UCASE (VAR2)

حرف موجود در VAR2 را به حروف بزرگ تبدیل کرده و در متغیر VAR1 قرار می دهد.

 

مثال:

 

 

 

⇐ جابجایی حروف از راست

VAR1 = RIGHT (VAR2 , N)

به تعداد N حرف از سمت راست رشته درون VAR2 را به درون VAR1 انتقال می دهد.

 

مثال:

 

 

 

جابجایی حروف از چپ 

VAR1 = LEFT (VAR2 , N)

به تعداد N حرف از سمت چپ رشته درون VAR2 را به درون VAR1 انتقال می دهد.

 

مثال:

 

 

 

⇐ شمارش تعداد کارکترها

VAR1 = LEN (VAR2)

تعدا کارکترهای درون رشته VAR2 را در VAR1 قرار می دهد.

 

مثال:

 

 

 

⇐ خذف فضای خالی

VAR1 = LTRIM (VAR2)

فضای خالی در میان کارکترهای VAR2 را حذف کرده و حاصل را در VAR1 قرار می دهد.

 

مثال:

 

 

 

جابجایی کارکتر دلخواه

VAR1 = MID (VAR2 , S , N)

مقدار درون VAR2 را در نظر بگیرید. از کارکتر sام به تعداد N کارکتر جدا کرده و در VAR1 قرار می دهد. 

 

مثال:

 

 

 

⇐ ایجاد فضا

VAR1 = SPACE (N)

برای ایجاد N فضای خالی در یک متغیر.

 

مثال:

 

 

 

فرم دهی به رشته عددی

VAR1 = FORMATE (VAR2 , ”  “)

شاید بخواهید در یک رشته عددی اعداد تا ۳ رقم اعشار نمایش داده شود و یا قبل از اعداد متن یا علامتی قرار گیرد این دستور به شما کمک خواهد کرد.

 

مثال:

 

 

 

⇐ روند و برداشتن رشته های عددی

VAR1 = FUSING (VAR2 , “#.##”)

VAR1 = FUSING (VAR2 , “#.&&”)

 

  1. اگر بخواهید به تعداد دلخواه یک عدد اعشاری را روند کنید از علامت # استفاده کنید.
  2. اگر بخواهید به تعداد دلخواه عدد اعشاری را برش دهید از علامت & استفاده کنید.

 

نکته: VAR1 از نوع STRING و VAR2 از نوع SINGLE

 

مثال:

 

 

 

استخراج از جدول رشته

var = LOOKUPSTR (value , label)

در صورتی که بخواهید از یک جدول که از رشته های مختلف تشکیل شده مقداری را فراخوانی کنید از این دستور استفاده کنید. ساخت جدول مانند ساخت جدول عددی می باشد.

Label: نام یا برچسب جدول

Value: شماره اعداد جدول ( عدد ۰ اولین مقدار جدول را فراخوانی می کند )  

 

نکته: تعداد رشته های جدول تنها می تواند تا مقدار ۲۵۵ داشته باشد.

مثال:

 

منبع:کاربرد میکرو کنترلر های avr مهندس عبدالرحمن حیدری

دیدگاه‌ها (0)

*
*

question