میکرو لایب

آموزش رسم مدار منطقی

مثال دوم ، فلیپ فلاپها

تمرین با استفاده از فلیپ فلاپ ها شمارنده ای طراحی کنید که از صفر تا هفت را شمارش کند و…

مثالی در رابطه با مدار منطقی

تمرین: یک مدار ترکیبی با سه ورودی و سه خروجی طراحی کنید که وقتی ورودی دودویی ۰ و ۱ و…
question