میکرو لایب

باینری به سون سگمنت با میکرو

باینری به سون سگمنت در کدویژن

در این پروژه با میکرو کنترلر مگا ۱۶ و کامپایلر کدویژن اعداد باینری هشت بیتی که به پورت A وصل…
question