میکرو لایب

جدول صحت مدار منطقی

مثالی در رابطه با مدار منطقی

تمرین: یک مدار ترکیبی با سه ورودی و سه خروجی طراحی کنید که وقتی ورودی دودویی ۰ و ۱ و…
question