میکرو لایب

دستورات کامپایلر بسکام

توابع ریاضی در BASCOM-AVR

* توابع ریاضی و منطقی  نرمافزار Bascom avr بسیاری از توابع و عملگرهای ریاضی را از جمله انواع توابع مثلثاتی…
question