میکرو لایب

رسم مدار با گیت های منطقی و ترانزیستور ها

طراحی مدارات ترکیبی با استفاده از ترانزیستور ها

سوال: با استفاده از ترانزیستور ها مداری را طراحی کنید که با گرفتن اعداد ۰ تا سه به صورت باینری…
question