میکرو لایب

سنسور رطوبت

رطوبت سنج با سنسور مقاومتی HR202L

این مدار می تواند رطوبت محیط را بسنجد، سنجش رطوبت محیط از طریق مقاومت تابع رطوبت اندازه گیری شده و…
question