میکرو لایب

شمارنده محدود شده فلیپ فلاپ

مثالی در رابطه با فلیپ فلاپها

با استفاده از فلیپ فلاپ ها شمارنده ای طراحی کنید که از صفر تا هفت را شمارش کند و پس…
question