میکرو لایب

شمارنده 0 تا 7 با فلیپ فلاپ

مثال دوم ، فلیپ فلاپها

تمرین با استفاده از فلیپ فلاپ ها شمارنده ای طراحی کنید که از صفر تا هفت را شمارش کند و…
question