میکرو لایب

طراحی دیکدر 3 به 8 تنها با دو دیکدر 2 به 4

طراحی دیکدر ۳ به ۸

مثال: با استفاده از دیکدرهای ۲ به ۴ دیکدرهای ۳ به ۸ و ۴ به ۱۶ طراحی کنید و در…
question