میکرو لایب

عدم نمایش فارسی در میکرو سی

رفع مشکل عدم نمایش زبان فارسی در کامپایر های Mikroc

عدم نمایش زبان فارسی: اگر در کامپایلر های میکرو سی با مشکل نمایش زبان فارسی مواجه هستید طبق مراحل زیر…
question