میکرو لایب

مثالی در رابطه با دی مالتی پلکسر

دی مالتی پلکسر (demultiplexer) چیست؟

demultiplexer یک مدار منطقی ترکیبی است که برای وصل یک خط ورودی مشترک به یکی از چندین خط خروجی جداگانه…
question