میکرو لایب

SWAP (VAR1

دستورات کار روی متغیر های عددی در کامپایلر Bascom-Avr

⇐ افزایش یک واحد عددی  INCR VAR یک واحد به متغیر VAR اضافه می کند. مثال: [crayon-6422279503eba198972134/]     ⇐…
question